تاریخ جنبش فمینیسم در یهودیت

نویسنده: هادی حسن،جعفر؛ الهلالی،عماد؛ سروری سرای،یونس؛

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1097845/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4-%d9%81%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%db%8c%d9%87%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa

نکات ویژه و دیدگاه های خود درباره این مقاله را از بخش نظرات برای ما ارسال کنید تا به نام خودتان در این قسمت درج گردد.

مشخصات کتاب شناختی مقاله:
رفرنس:

:APAChicago:Harvard:Vancouver:
هفت آسمان http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1097845
ارتباط با شبکه بین المللی مطالعات ادیان:
islamicdialogs@gmail.com

مطالب مرتبط

Top