تحلیل و بررسی عناصر عرفانی کتاب مقدس

ضمیمه اندازه
۷٫pdf ۲۸۴٫۴ کیلو بایت

تحلیل و بررسی عناصر عرفانی کتاب مقدس

سال ششم، شماره سوم، پیاپی ۲۳، تابستان ۱۳۹۴

علیرضا کرمانی / استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره                                     Kermania59@yahoo.com

دریافت: ۵/۳/۱۳۹۴ ـ پذیرش: ۱۸/۷/۱۳۹۴

چکیده

یکی از منابع عرفان مسیحی کتاب مقدس است. در عهد قدیم، مواجهه مستقیم و هم صحبتی با خدا، تحقق معجزات و به طورکلی مشارکت خداوند در تاریخ بشریت، مورد توجه عارفان مسیحی از صدر اول مسیحیت بوده است. در عهد جدید و در اناجیل همنوا، هدف سیر انسان وصول به ملکوت ترسیم شده و راه رسیدن به این هدف، در انکار نفس و تبعیت از عیسی علیه السلام  دانسته شده است. در انجیل یوحنا جایگاه عیسی علیه السلام  به عنوان طریق کمال برجسته تر بیان شده است. در این انجیل، عیسی علیه السلام  کلمه خدا، مقدم بر خلقت همه مخلوقات و واسطه در آفرینش است و وصول به کمال انسان ها نیز جز از تشبه و اتحاد با او میسر نیست. در این انجیل، راه وصول به عیسی عبادت و رعایت احکام بیان شده است. اما پولس، با تقویت جایگاه عیسی مسیح، که بسیار مورد توجه برخی عارفان بعد از وی واقع شد، حیات حقیقی انسان را در ارتباط و اتحاد با عیسی معرفی می کند. در این مسیر، برخلاف تعالیم روشن عیسی علیه السلام ، حتی رعایت احکام و شریعت هم بی اثر شمرده می شود.

کلیدواژه ها: عرفان مسیحی، کتاب مقدس، عیسی مسیح، ملکوت آسمان.

http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/236

نکات ویژه و دیدگاه های خود درباره این مقاله را از بخش نظرات برای ما ارسال کنید تا به نام خودتان در این قسمت درج گردد.

مشخصات کتاب شناختی مقاله:
رفرنس:

:APAChicago:Harvard:Vancouver:
ارتباط با شبکه بین المللی مطالعات ادیان:
islamicdialogs@gmail.com

مطالب مرتبط

Top