مطالعات متفرقه (خارج از سیر مطالعاتی)

عبدالله بن سبا، آن چه بود و آن چه نبود

چکیده :

«عبدالله بن سبا» چهره اى مرموز و مبهم در متون تاریخى است که دربارۀ او بسیار سخن گفته شده است نگاشته های تاریخى اهل سنت، به ویژه در دورۀ اخیر، او را یهودى زاده اى بنیانگذار شورش علیه عثمان و پایه گذار تفکر شیعی معرفی کرده اند در مقابل، پژوهشگران شیعى با بررسى اسناد و متون ارائه شدۀ تاریخى، شخصیت او را ساختۀ دست مخالفان شیعه برشمرده و حتى برخی وجود او را انکار کرده اند.
بررسى منابع تاریخى و حدیثى، نادرستى هردو نظر را اثبات و معلوم میکند که عبدالله بن سبا، فردى افراطى و غالى در دورۀ امیرالمؤمنین بوده که طرفداران اندکى نیز داشته، ولی دخالتى در حوادث سیاسى و اجتماعى دورۀ خویش نداشته و مورد اعتنا نبوده است.

کلیدواژگان : عبدالله بن سبا، غلو، سیف بن عمر، سَبَأیۀ

»عبداهللبنسبا« چهرهاى مرموز و مبهم در متون تاریخى است که دربارۀ او بسیار سخخن فتتخه هخده اسخت نگاهتههای تاریخى اهلسنت، بهویژه در دورۀ اخیر، او را یهودىزادهاى بنیانفذار هخور علیخه عثمخان و پایهفذار تتکر هیعى معرفی کردهاند در مقابل، پژوهشفخران هخیعى بخا بررسخى اسخناد و متخون ارا ههخدۀ تاریخى، هخصیت او را ساختۀ دست مخالتان هیعه برهمرده و حتى برخخی وجخود او را انکخار کخردهانخد بررسى منابع تاریخى و حدیثى، نادرستى هردو نظر را اثبات و معلوم میکند که عبداهللبنسبا، فردى افراطى و غالى در دورۀ امیرالمؤمنین بوده که طرفداران اندکى نیز داهخته، ولخی دخخالتى در حخواد سیاسخى و اجتماعى دورۀ خویش نداهته و مورد اعتنا نبوده است.

نویسنده : سید محمدکاظم طباطبایی

http://shared.hadith.net/AttachmentReader.aspx?k=1{@sp@}r51081a3659.pdf

شبکه بین المللی مطالعات ادیان

اینفورس (شبکه بین المللی مطالعات ادیان)،‌ بخشی از یک مجموعه فعالیت های فرهنگی است که توسط یک گروه جهادی مجازی انجام می شود. این گروه  بدون مرز، متشکل از اساتید، طلاب، دانشجویان و کلیه داوطلبان باایمان و دغدغه مندی است که علاقمند به فعالیت علمی جهادی در عرصه جنگ نرم هستند. شما هم می توانید یکی از اعضای این گروه باشید(اینجا کلیک کنید). فعالیت های سایت زیر نظر سید محمد رضا طباطبایی، مدرس ادیان و کارشناس صدا و سیماست. موضوعات سایت نیز در زمینه سیر مطالعاتی با رویکرد تقویت بنیه های اعتقادی و پاسخ به شبهات است.

0 0 رای ها
شما هم امتیاز بدهید..
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
دکمه بازگشت به بالا
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x