مطالب موضوع یهودیت

چگونگی مواجهه ی اهل بیت (ع) با اهل کتاب - 95

نویسنده : محمد زارع سید مصطفی مطهری چکیده : شناخت دیدگاه اهل بیت (ع) در مواجهه با اهل کتاب در ابعاد گوناگون، علاوه بر معرفی چهره ایشان به عنوان الگوهای مدیریتی، در فهم زوایای مختلف آموزه های اسلامی نیز موثر است. در نوشته حاضر، با مراجعه به منابع اسلامی و ارائه نمونه های روایی، مهم

اشتراک حجاب در ادیان ابراهیمی - 94

نویسندگان:  ذبیحی معصومه, موسوی زهره سادات       چکیده:  پوشش زن از احکام مشترک میان همه ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت و اسلام) است که هر کدام جداگانه اهمیت و جایگاه آن را مورد تاکید قرار داده اند؛ تنها تفاوت در حدود حجاب و گاه فلسفه آن می باشد. در آیین یهود، بر استفاده از

جستاری در کلام قرائیمی - 93

سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۱، ص ۶۳ ـ ۸۸ Ma’rifat-i Kalami، Vol.2. No.4, Winter, 2012 رضا گندمی نصرآبادی* چکیده در طول قرون وسطی جریان‌های فکری مختلفی در میان یهودیان پدید آمد. جریان کلامی قرائیمی و حاخامی از جمله جریان‌های مطرح در آن دوره است که با تأثیرپذیری از معتزله بصره درصدد توجیه

ادله اثبات دعوای کیفری در آیین یهود - 92

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » بهار ۱۳۷۸ – شماره ۱ (از صفحه ۶۵ تا ۸۸) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/142313 ادله اثبات دعوای کیفری در آیین یهود (۲۴ صفحه) نویسنده : سلیمانی،حسین هفت آسمان » بهار ۱۳۷۸ – شماره ۱ (صفحه ۶۵) ‌ ‌‌‌خـبر‌ باطل را انتشار مده و با شریران همداستان

معرفی یک کتاب: دائرهالمعارف یهود - 90

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » تابستان ۱۳۷۸ – شماره ۲ (از صفحه ۲۳۱ تا ۲۴۸) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/209247 معرفی یک کتاب: دائرهالمعارف یهود (۱۸ صفحه) نویسنده : شریعتمداری،حمید رضا هفت آسمان » تابستان ۱۳۷۸ – شماره ۲ (صفحه ۲۳۱) ‌ ‌‌‌مـعرفی‌ کتاب : دائره المعارف یهود / حمیدرضا شریعتمداری د.

سیر تکون تلمود - 89

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » تابستان ۱۳۷۸ – شماره ۲ (از صفحه ۱۶۳ تا ۱۸۴) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/209243 سیر تکون تلمود (۲۲ صفحه) نویسنده : طالبی دارابی،باقر هفت آسمان » تابستان ۱۳۷۸ – شماره ۲ (صفحه ۱۶۳) ‌ ‌‌‌مـقاله‌ : سیر تکوّن تلمود / باقر طالبی دارابی «اگر در میان

کتب اپوکریفایی عهد قدیم - 88

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » بهار ۱۳۷۹ – شماره ۵ (از صفحه ۸۹ تا ۱۳۰) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/110177 کتب اپوکریفایی عهد قدیم (۴۲ صفحه) نویسنده : سلیمانی اردستانی،عبدالرحیم هفت آسمان » بهار ۱۳۷۹ – شماره ۵ (صفحه ۸۹) ‌ ‌‌‌چـکیده‌: نویسندگان بسیاری در طی زمانی طولانی مجموعه‌ای بزرگ را پدید

توفان نوح در اساطیر بین النهرین و تورات - 87

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » تابستان ۱۳۷۹ – شماره ۶ (از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۲) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/110192 توفان نوح در اساطیر بین النهرین و تورات (۱۸ صفحه) نویسنده : حسینی (آصف)،سید حسن هفت آسمان » تابستان ۱۳۷۹ – شماره ۶ (صفحه ۱۶۵) ‌ ‌‌‌هـنگامی‌ که جرج اسمیت،(۱) دانشمند انگلیسی

معرفی دایره المعارف جودائیکا - 86

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » زمستان ۱۳۷۹ – شماره ۸ (از صفحه ۲۵۳ تا ۲۸۸) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/142331 معرفی دایرهالمعارف جودائیکا (۳۶ صفحه) نویسنده : سلیمانی،حسین هفت آسمان » زمستان ۱۳۷۹ – شماره ۸ (صفحه ۲۵۳) ‌ ‌‌‌Encyclopaedia‌ Judaica (17 Vols. & Decennial Book 1983-1992), Encyclopaedia Judaica Jerusalem, Israel, Corrected‌

Top