مطالب موضوع زرتشت و ادیان باستان

حجاب در یهودیت

حجاب و پوشش در ادیان زرتشت، یهود و مسیحیت (۲۲ص) - 4

حجاب و پوشش در ادیان زرتشت، یهود و مسیحیت (۲۲ص) - 4

حجاب و پوشش در ادیان زرتشت، یهود و مسیحیت مهناز علیمردی* / محمدمهدی علیمردی** منبع: معرفت ادیان، سال اول، شماره سوم، تابستان ۱۳۸۹، ص ۱۱۷ ـ ۱۳۸ Ma’rifat-i Ādyan, Vol.1. No.3, Summer 2010 چکیده براساس جهان‏بینی ادیان الاهی، انسان خلیفه خداوند و مرکز و محور جهان هستی است. وی عهده‌دار رسالت کسب معرفت، تهذیب نفس

غایت هستی در دین زرتشت و مقایسه آن با آموزه‌های قرآنی (۱۸ص) - 3

ضمیمه اندازه ۴٫pdf ۳۴۸٫۳ کیلو بایت معرفت ادیان ،سال چهارم، شماره دوم، پیاپی ۱۴، بهار ۱۳۹۲، ص ۵۵ ـ ۷۲ فاطمه شیرزاد راد جلالی / کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج f_shirzadejalali@yahoo.com  سوسن آل‌رسول / دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج s_alerasoul@kiau.ac.ir دریافت: ۱۰/ ۶/ ۱۳۹۲ ـ پذیرش: ۱۵/ ۱۱/

زردشتی‌گری؛ توحیدی یا ثنوی؟ (۲۴ص) - 2

معرفت ادیان، سال اول، شماره سوم، تابستان ۱۳۸۹، ص ۲۳ ـ ۴۶ Ma’rifat-i Ādyan, Vol.1. No.3, Summer 2010 زردشتی‌گری؛ توحیدی یا ثنوی؟ چکیده آیین زردشت، در طول تاریخ با فرازونشیب‌های فراوانی رو به رو شده و در این مسیر، تجربیات گوناگونی را از سر گذرانده است. این آیین، ابهامات فراوانی را با خود به همراه

Are Syrian Alawites and Turkish Alevis the same? - 1

  Editor’s Note: Soner Cagaptay is a senior fellow at the Washington Institute for Near East Policy and a GPS contributor. You can find all his blog posts here. The views expressed in this article are solely those of Soner Cagaptay. By Soner Cagaptay – Special to CNN Could Turkey really go to war against Syria?  If it were to

Top