مطالب موضوع عرفان مسیحی

چیستی عرفان - 6

چیستی عرفان - 6

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله هفت آسمان » بهار ۱۳۹۰ ، سال سیزدهم – شماره ۴۹ (از صفحه ۷ تا ۲۲) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/981405 عنوان مقاله: چیستی عرفان (۱۶ صفحه) نویسنده : آندرهیل،اولین مترجم : حسینی زاده،مائده السادات چکیده : آنچه در پی می‌آید ترجمه دو فصل نخست از کتاب عرفان عملی

تحلیل و بررسی عناصر عرفانی کتاب مقدس - 4

ضمیمه اندازه ۷٫pdf ۲۸۴٫۴ کیلو بایت تحلیل و بررسی عناصر عرفانی کتاب مقدس سال ششم، شماره سوم، پیاپی ۲۳، تابستان ۱۳۹۴ علیرضا کرمانی / استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره                                     Kermania59@yahoo.com دریافت: ۵/۳/۱۳۹۴ ـ پذیرش: ۱۸/۷/۱۳۹۴ چکیده یکی از منابع عرفان مسیحی کتاب مقدس است. در عهد قدیم، مواجهه مستقیم و هم صحبتی

بندیکت قدیس؛ عارف یا راهب؟ - 3

چکیده این پژوهش با هدف درک عمیق تر رهبانیت بندیکت و آشکار شدن ارتباط آن با عرفان مسیحی، برای آگاهی بیشتر از این بُعد مسیحیت کاتولیک و با روش توصیفی ـ تحلیلی سامان یافته است. مقاله درباره پدر رهبانیت مسیحی غرب، یعنی بندیکت اهل نورسیا (۴۸۰ـ۵۴۷)، با توجه به کتاب قواعد اوست. این تحقیق، پس

رهبانیت بندیکتی

رهبانیت بندیکت، بررسی تحلیلی مبانی و منابع - 1

ضمیمه اندازه ۳٫pdf ۴۷۴٫۴۲ کیلو بایت معرفت ادیان ،سال سوم، شماره اول، زمستان ۱۳۹۰، ص ۴۳ ـ ۷۰ Ma’rifat-i Adyān, Vol.3. No.1, Winter 2012 سیدمحمدرضا موسوی فراز* چکیده بندیکت یکی از شخصیت های مهم رهبانی در مسیحیت کاتولیک است. او را پدر رهبانیت مسیحی دانسته اند. امروزه بندیکتی ها یک فرقه رهبانی مهم هستند و

Top