مطالب موضوع مهابهاراتا

تمثیل هایی از سوره نیلوفر درباره ساختار شکنی - 3

تمثیل هایی از سوره نیلوفر درباره ساختار شکنی - 3

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله هفت آسمان » بهار ۱۳۹۰ ، سال سیزدهم – شماره ۴۹ (از صفحه ۶۷ تا ۸۸) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/981408 عنوان مقاله: تمثیل هایی از سوره نیلوفر درباره ساختار شکنی (۲۲ صفحه) نویسنده : کورلس،راجر.جی. مترجم : شهبازی،علی چکیده : یکی از مسائل مهم در آیین بودا این

اخلاق مهایانه تغییر الگوهای هینه یانه - 2

اخلاق مهایانه :تغییر الگوهای هینه یانه و تاثیر آن در نجات‌شناسی منبع: مجله پژوهش های ادیانی، مقاله ۱، دوره ۱، شماره ۱، تابستان و پاییز ۱۳۹۲، صفحه ۹-۲۷ نویسندگان علیرضا شجاعی عضو هیئت علمی گروه ادیان شرق پژوهشکده ادیان و مذاهب وابسته به دانشگاه ادیان و مذاهب چکیده برخی پژوهش‌گران غربی معتقدند سنت مهایانه به

طرحی از نظام خداشناسی آیین هندو در ویشنوپورانه - 1

طرحی از نظام خداشناسی آیین هندو در ویشنوپورانه چکیده ویشنوپورانه، یکی از هجده پورانۀ اصلی و از جمله متون اصلی فرقۀ ویشنوّه آیین هندو است. در این متن، با تلفیق اسطوره های کهن هندویی و دستاورد مکاتب مهم فلسفی هند، همچون ودانته و سَنکهیه، ساختار منسجمی از خداباوری هندویی به تصویر کشیده شده و خدایان

Top