مطالب موضوع وداها

طرحی از نظام خداشناسی آیین هندو در ویشنوپورانه - 4

طرحی از نظام خداشناسی آیین هندو در ویشنوپورانه - 4

طرحی از نظام خداشناسی آیین هندو در ویشنوپورانه چکیده ویشنوپورانه، یکی از هجده پورانۀ اصلی و از جمله متون اصلی فرقۀ ویشنوّه آیین هندو است. در این متن، با تلفیق اسطوره های کهن هندویی و دستاورد مکاتب مهم فلسفی هند، همچون ودانته و سَنکهیه، ساختار منسجمی از خداباوری هندویی به تصویر کشیده شده و خدایان

جهان‌بینی رگ وده، جهان بینی متناقض!(۱۴ص) - 3

میمه اندازه ۴٫pdf ۴۱۸٫۸۹ کیلو بایت سال سوم، شماره اول، زمستان ۱۳۹۰، ص ۷۱ ـ ۹۲ Ma’rifat-i Adyān, Vol.3. No.1, Winter 2012 مصطفی آزادیان* چکیده این مقاله، جهان بینی آیین هندو را بر اساس آموزه های «رگ وده» در سه مسئله خداشناسی، جهان شناسی و چگونگی پیدایش آن، و انسان شناسی بررسی می کند. رگ

یوگا

جستاری در نجات‌شناسی یُگه - 2

چکیده مکتب یگه یکی از دَرشَنه‌ها، مکتب‌های فلسفی هندو، و از جمله شش مکتب راست‌باور (اَستیکه۱= هست‌گو)، است. یگه همچون سایر مکتب‌های فلسفی هندویی، یک «مکتب نجات» است. در مکتب یگه، به‌سان عموم مکتب‌های فلسفی ـ عرفانی هندو، معضل آدمی جهل و عدم تمییز میان خود حقیقی و غیر خود است: رهایی از این معضل

Top