مطالب موضوع اوپانیشادها

طرحی از نظام خداشناسی آیین هندو در ویشنوپورانه - 1

طرحی از نظام خداشناسی آیین هندو در ویشنوپورانه - 1

طرحی از نظام خداشناسی آیین هندو در ویشنوپورانه چکیده ویشنوپورانه، یکی از هجده پورانۀ اصلی و از جمله متون اصلی فرقۀ ویشنوّه آیین هندو است. در این متن، با تلفیق اسطوره های کهن هندویی و دستاورد مکاتب مهم فلسفی هند، همچون ودانته و سَنکهیه، ساختار منسجمی از خداباوری هندویی به تصویر کشیده شده و خدایان

Top