مطالب موضوع رسانه

معرفی: مجله المشرق - 9

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » بهار ۱۳۷۹ – شماره ۵ (از صفحه ۲۰۹ تا ۲۳۶) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/110181 معرفی: مجله المشرق (۲۸ صفحه) نویسنده : شریعتمداری،حمید رضا هفت آسمان » بهار ۱۳۷۹ – شماره ۵ (صفحه ۲۰۹) ‌ ‌‌‌کـسانی‌ که با مسیحیّت شرق کمابیش آشنایند حتما نام مجلّه دیرپای و

تبیین هویت اخلاقی فرد منتظر و راهکارهای پرورش آن در نوجوانان - 7

تبیین هویت اخلاقی فرد منتظر و راهکارهای پرورش آن در نوجوانان چکیده این نوشتار، با هدف تبیین هویت اخلاقی فرد منتظر و بررسی راهکارهای پرورش آن در نوجوانان انجام شده است. با شکل‌گیری هویت اخلاقی منتظر، درک فرد از منش اخلاقی خویش در ابعاد شناختی، عاطفی و عملکردی با مفهوم انتظار پیوند می‌یابد و بستری

تاثیر بازی های رایانه ای خشن بر نوجوانان ایرانی - 6

  تاثیر بازی های رایانه ای خشن بر نوجوانان ایرانی تاثیر انواع بازی های رایانه ای با محتوای خشونت متفاوت بر درجه حرارت پایه بدن در نوجوانان ایرانی: اثر جنسیت و شخصیت   چکیده:مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر انواع بازی های رایانه ای بر درجه حرارت پایه بدن با توجه به سنخ شخصیتی و

Top