مطالب موضوع خدا

خداگونه بودن انسان؛ روایتی اسرائیلی یا آموزه مشترک ادیان ابراهیمی؟ - 17

محمدکاظم شاکر ، فاطمه سادات موسوی حرمی استاد دانشگاه قم چکیده:   (۴۲۶۷ مشاهده) خلقت خداگونه انسان برای اولین بار در آموزه های تورات آمده است. بر طبق آنچه سفر پیدایش بیان می کند خداوند انسان را به صورت خود آفریده است؛ مسئله ای که در متون خاص مسیحیان نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

واکاوی استشهاد به حدیث (اعرفوالله بالله) در برهان صدیقین - 16

سال سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، ص ۱۰۷ ـ ۱۲۶ Ma’rifat-i Kalami، Vol.3. No.2, Fall & Winter, 2012-3 سیدمحمدحسن صالح* / محمد جعفری** چکیده برهان صدیقین از مهم‌ترین براهین مورد استناد حکمای مسلمان در اثبات خداوند بوده است. برخی از فلاسفه مانند حاجی سبزواری احادیثی را مانند «اعرفوا الله بالله» در راستای تأیید

وجوب نظر (به کارگیری عقل) در معارف دینی از منظر کلام اسلامی - 15

سال دوم، شماره اول، بهار ۱۳۹۰، ص ۱۲۷ ـ ۱۵۸ Ma’rifat-i Kalami، Vol.2. No.1، Spring 2011 ناصرالدین اوجاقی* چکیده بهره‌گیری از عقل و تفکر عقلی و اعتبار آن در معارف دینی، مسئله‌ای است که از دیرباز در قلمرو اندیشه دینی کانون توجه بوده است. در قلمرو اسلامی، مکاتب گوناگون کلامی نه تنها اعتبار عقل و

جستاری در باب خداشناسی درآثار استاد شهید مطهری - 14

، سال اول، شماره دوم، تابستان ۱۳۸۹، ص ۹۱ ـ ۱۱۸ جستاری در باب خداشناسی درآثار استاد شهید مطهری عباس نیکزاد* چکیده در این مقاله، بخش قابل‌توجهی از دیدگاه‌های شهید مطهری در باب خداشناسی مورد توجه، تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. موضوعاتی از قبیل، الف: حدود توانایی عقل در باب خداشناسی؛ ادلّه ی اثبات وجود

Top