مطالب موضوع رائیلیان

نقد و بررسی جنبش رائلیان با تحلیلی بر فیلم پرومتئوس (۹ص) - 1

نقد و بررسی جنبش رائلیان با تحلیلی بر فیلم پرومتئوس (۹ص) - 1

نقد و بررسی جنبش رائلیان با تحلیلی بر فیلم پرومتئوس چکیده هدف مقاله‌ی حاضر، بررسی اجمالی دیدگاه‌ها و ادعاهای جنبش نوظهور رائلیان است که همراه با تحلیل فیلم پرومتئوس ارائه می‌گردد که براساس این تفکر ساخته شده است. در این‌راستا، سعی شده است پوچی ادعاهای پایه‌گذار این جنبش به شیوه‌ی استناد به نص صریح آیات

Top