مطالب موضوع روانشناختی

بررسی آثار رنگ ها بر روان انسان با تکیه بر قرآن و حدیث - 21

نویسنده : سید محمد حسین میرصانع کلیدواژگان : رنگ در اسلام، آثار روانی رنگ ها، انواع رنگ ها، معارف قرآن و حدیث، روان شناسی http://shared.hadith.net/AttachmentReader.aspx?k=1{@sp@}r46988a2890.pdf

فراسوی دین؛ به سوی معنویت انسان گرا - 20

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » بهار ۱۳۸۵ – شماره ۲۹ (از صفحه ۸۵ تا ۱۰۶) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/138478 فراسوی دین؛ به سوی معنویت انسان گرا (۲۲ صفحه) نویسنده : دیوید ن.الکینس، مترجم : اخوان،مهدی هفت آسمان » بهار ۱۳۸۵ – شماره ۲۹ (صفحه ۸۵) ‌ ‌‌‌اشـاره‌: نویسنده مقاله، روان‌شناس و

روان شناسی دین - 19

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۸ – شماره ۴۲ (از صفحه ۱۶۳ تا ۱۹۲) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/449431 عنوان مقاله: روان شناسی دین (۳۰ صفحه) نویسنده : رادریک مین، نویسنده : قلی زاده، احمد چکیده : امروزه در بین شاخه‌های دین‌شناسی، روان‌شناسی دین مورد توجه بسیاری از متفکران حوزه

معرفی جامع کتاب راهنمای روان شناسی دین و معنویت ویراسته ریموند اف. پالوتزین و کریستل ال. پارک - 18

نویسنده: زندی،محسن؛ زمستان ۱۳۹۲ – شماره ۶۰(۲۹ صفحه – از ۱۲۹ تا ۱۵۷) http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1079555/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%81–%d9%be%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%aa%d8%b2%db%8c%d9%86-%d9%88-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%84-%d8%a7%d9%84–%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9

گفت و گوی انتقادی بین الاهیات و روان شناسی - 17

نویسنده: پل جی. رنیک http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1087322/%da%af%d9%81%d8%aa-%d9%88-%da%af%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c

بررسی تاثیر درمان دیالکتیک – رفتاری با رویکرد مذهبی - 16

بررسی تاثیر درمان دیالکتیک– رفتاری با رویکرد مذهبی جهت درمان خشونت علیه شریک جنسی در مردان، ارومیه، ۱۳۸۷-۱۳۸۶ (کارآزمایی بالینی) چکیده:پیش زمینه و هدف: خشونت علیه شریک جنسی تهدید کننده جدی سلامت عمومی است و اکثر درمان ها بر روی قربانی انجام شده اند لذا لازم است درمان های دیگری بر روی مرتکبین خشونت بررسی

تاثیر بازی های رایانه ای خشن بر نوجوانان ایرانی - 15

  تاثیر بازی های رایانه ای خشن بر نوجوانان ایرانی تاثیر انواع بازی های رایانه ای با محتوای خشونت متفاوت بر درجه حرارت پایه بدن در نوجوانان ایرانی: اثر جنسیت و شخصیت   چکیده:مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر انواع بازی های رایانه ای بر درجه حرارت پایه بدن با توجه به سنخ شخصیتی و

آسیب شناسی روانی و مشکلات شخصی و ارتباطی مردانی که مرتکب خشونت خانوادگی می شوند - 14

چکیده:هدف: این پژوهش با هدف بررسی آسیب شناسی روانی و مشکلات شخصی و ارتباطی مردانی که مرتکب خشونت خانوادگی می شوند انجام یافت. روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع مطالعات مقطعی است که در آن ۲۳۰ مرد متاهل که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از مراکز مختلف مانند سینماها،

بررسی ویژگی های روان شناختی خشونت گرایان در خانواده - 13

چکیده:در این پژوهش، ویژگی های روان شناختی خشونت گرایان در خانواده بررسی شده است. برای انجام پژوهش، ۳۰ زوج از خانواده های درگیر خشونت زناشویی، مراجعه کننده به مجتمع قضایی خانواده برای نمونه در دسترس و همچنین ۳۰ زوج از خانواده های عادی منطقه ۷ آموزش و پرورش تهران به صورت تصادفی گزیده شدند. ابزار

بررسی تأثیر انتظار امام مهدی بر سلامت ذهن و کیفیت زندگی دانشجویان - 12

بررسی تأثیر انتظار امام مهدی بر سلامت ذهن و کیفیت زندگی دانشجویان چکیده هدف از تحقیق پیش رو، تعیین رابطه بین کیفیت زندگی و سلامت ذهن با انتظار امام مهدی است. جامعه مورد مطالعه، دانشجویان دانشگاه غیرانتفاعی رفسنجان در سال تحصیلی ۹۰- ۹۱ هستند که تعداد یکصد و هشتاد نفر با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی

Top