مطالب موضوع تفکر نوین

امام غائب و فرقه‌های کاذب دین و تغییر اجتماعی؛ الگویی جامعه‌شناختی در تبیین بحران فرقه‌گرایی در جهان معاصر - 4

امام غائب و فرقه‌های کاذب دین و تغییر اجتماعی؛ الگویی جامعه‌شناختی در تبیین بحران فرقه‌گرایی در جهان معاصر - 4

چکیده یکی از راه‌های درک رابطه میان تغییرات اجتماعی و دین، بررسی نمونه‌های عینی است که این نوشته به ظهور و رشد جنبش‌ها و فرقه‌های نوپدید دینی و معنوی در جوامع مختلف اعم از اسلامی و غیر اسلامی می‌پردازد و می‌کوشد دریابد آیا این پدیده در جوامع مختلف انسانی از الگوی مشترکی پیروی می‌کند یا

معنویت انسان‌انگار در افکار دیپاک چوپرا (۲۵ص) - 2

چکیده نوشتار حاضر جستاری در نگرش‌ معنویت انسان انگار دیپاک چوپرا است، برای اثبات این سخن، نیم‏نگاهی نیز به مبانی هستی‌شناسی وی شده است. نگرش ایده‌آلیستی چوپرا از جهان هستی، تمام قدرت و اختیار را تحت هیمنه ذهن انسان قرار می‏دهد و تمام شئون خدایی را به نفع انسان مصادره می‌کند و در نهایت انسان

گذری بر انسان‌گرایی دونالد والش (۱۵ص) - 1

چکیده ظهور باورهای انسان‌گرایانه در بسیاری از تعالیم معنویت‌گرایی جدید قابل پیگیری است. اما به گمان نگارنده، بهره‏مندی و اصالت این رویکرد در مجموع تعالیم دونالد والش با شدت بیشتری همراه است، علت این ادعا نهفته در نحوه‏ی بیان و نظام تعالیم والش است، از آن جهت که این بیان به صورت دوسویه و دیالوگ

Top