مطالب موضوع جبر و اختیار

جبر و اختیار در اندیشه صدرالمتألهین - 2

 سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۱، ص ۵ ـ ۲۶ Ma’rifat-i Kalami، Vol.2. No.4, Winter, 2012 محمدعلی اسماعیلی* / محمد فولادی** چکیده مسئله جبر و اختیار از قرن اول در بین متفکران اسلامی مطرح، و مورد تأکید قرآن کریم و روایات بوده و در طول تاریخ، دیدگاه‌های مختلفی در تفسیر آن ارائه شده

بررسی تطبیقی جبر و اختیار از منظر امام خمینی(ره) و فخر رازی - 1

سال دوم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۰، ص ۱۶۵ ـ ۱۸۴ Ma’rifat-i Kalami، Vol.2. No.2، Summer 2011 جعفر شاه‌نظری* / محمود آهسته** چکیده امام خمینی و فخر رازی دو تن از اندیشمندانی هستند که هریک با رویکردی ویژه و اصول کلامی متفاوت مسئله جبر و اختیار را بررسی کرده‌اند و آرایی متفاوت را ارائه داده‌اند. فخر

Top