مطالب موضوع توحید و شرک

رابطه توحید و ولایت در آیات و روایات - 2

نویسنده : قاسم جوادی چکیده : «توحید» و «ولایت»، از مباحث مهمّ اندیشۀ شیعی اند که از سویی، ارتباط ناگسستنی با هم دارند و از سوی دیگر، عدم شناخت صحیح رابطۀ این دو، به دو تفکر وهابیتِ ارهابی و شیعۀ غالی می انجامد. نوشتار پیشرو سعی دارد پس از شناخت توحید و ولایت، به بررسی

براهین توحید ذاتی در روایات - 1

سال دوم، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۰، ص ۵ ـ ۲۴ Ma’rifat-i Kalami، Vol.2. No.3, Fall, 2011  بهنام ملک‌زاده* / محمد جعفری** چکیده خرد و خردورزی از ویژگی‌ها و امتیازات مهم بشری شمرده می‌شود و همواره راهنمای بشر به سوی سعادت بوده است و می‌توان آن را زبان مشترک همه انسان‌ها برشمرد. لذا اولیای دین در

Top