مطالب موضوع اسلام

ابراهیم ع و خاندانش در تورات - 2

ابراهیم ع و خاندانش در تورات - 2

ابراهیم† و خاندانش در تورات و قرآن محمدحسین طاهری* چکیده: اهمیت حضرت ابراهیم‌علیه‌السلام و فرزندان ایشان در ادیان ابراهیمی بر کسی پوشیده نیست. از این‌روی، هر یک را ادیان توحیدی یهودیت، مسیحیت و اسلام بر اساس کتاب آسمانی خود، می‌کوشد ارتباط خود با این بزرگواران را نشان دهد. شناخت شخصیت این انبیا در تورات و

Are Syrian Alawites and Turkish Alevis the same? - 1

  Editor’s Note: Soner Cagaptay is a senior fellow at the Washington Institute for Near East Policy and a GPS contributor. You can find all his blog posts here. The views expressed in this article are solely those of Soner Cagaptay. By Soner Cagaptay – Special to CNN Could Turkey really go to war against Syria?  If it were to

Top