۱۴ شهریور ۱۳۹۶ ..."/>

مقایسه دیدگاه‌های رجالی ابن غضائری و نجاشی

دانشیار دانشگاه کاشان
چکیده:   (۳۹۳۰ مشاهده)
و از عالمان رجالی دوران متقدم به شمار می‌آیند که آرایشان در میان عالمان دوران متأخر تأثیر انکارناپذیری داشته است. به دیدگاه‌های رجالی محدثان قم به‌ویژه در عرصه جرح و تضعیف راویان به نوعی وابسته بوده و تحقیق و بررسی انگاره‌های رجالی‌شان از وجود نوعی همگرایی بین آنان حکایت دارد. این نکته به‌ویژه از رهگذر توصیف و معرفی راویان در کتاب الرجال او به دست می‌آید. از سوی دیگر، همکاری با و بهره‌گیری هر دو از مشایخ و محدثانی مانند حسین بن عبیدالله غضائری، پدر ، بیانگر وجود دیدگاه مشترک در سیره رجالی آن دو است. افزون بر وجوه دیدگاه مشترک در موارد نسبتاً قابل توجه، به طور خاص می‌توان از تأثیرپذیری از نیز سخن به میان آورد. مقایسه دیدگاه‌های این دو عالم رجالی بر اساس دو اثر ماندگار آن‌ها، مشی اجتهادی و نه حس و مشاهده را در تبیین جنبه‌های رجالی راویان نشان می‌دهد. در کنار این دیدگاه‌های مشترک، همچون آرای محققانه، مخالفت با برخی اقوال محدثان قم، تفاوت بین ثقه بودن و آن‌ها، استناد به نظریه مشهور اصحاب در راویان، از جمله مشترکات به شمار می‌آید. البته نمونه‌هایی روشن از تمایزات و تفاوت‌ها در آرای رجالی و قابل توجه است، مثل غلظت و سختگیری در ابراز رأی رجالی‌ـ که تحت تأثیر باورهای رجالی محدثان قم شکل گرفته است‌ـ در مقایسه با آرای معتدل‌تر حتی در جرح راویان.
واژه‌های کلیدی: ابن غضائری، نجاشی، دیدگاه رجالی، جرح و تعدیل، حدیث، راوی.
Qāsempur M. A comparative Study of Rijāli Views of Ibn al-Ghazāeri and al-Najjāshi. hadith studies. 2013; 0 (9) :79-106
URL: http://s-hadith.kashanu.ac.ir/article-1-150-fa.html
Share

مقالات زیر را هم بخوانید

مطالب مرتبط

Top