جایگاه گوینده در اعتبار گفتار از دیدگاه احادیث

سید حس سید حسن اسلامی
استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب
چکیده: (۱۶۲۶۱ مشاهده)
احادیث متعددی که بر تفکیک بین شخص گوینده و گفتارش تأکید می‌کنند، بیان کننده فهم اصل سخن و ارزیابی آن بدون توجه به گوینده است. در مقابل این احادیث، روایات دیگری وجود دارد که به توجه به گوینده و شناخت دقیق او دلالت می‌کند؛ به این معنا که هر سخنی را از هر کسی نپذیریم. نویسنده در این مقاله میکوشد به بررسی این دو دسته احادیث پرداخته و آن را در سه حوزه مختلف، تقسیم و تحلیل و استنتاج کند. نتیجه این بررسی آن است که هر گروه از این احادیث بر بعد خاصی تأکید دارند که از مجموع آنها میتوان به سه بعد اشاره کرد: ۱٫ بعد معرفتشناختی ۲٫ بعد روانشناختی ۳٫ بعد رفتارشناختی.
واژه‌های کلیدی: گفتار، گوینده، سخنسنجی، منزلت گوینده سخن، اخلاق سخن ن اسلامی
استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب
چکیده: (۱۶۲۶۱ مشاهده)
احادیث متعددی که بر تفکیک بین شخص گوینده و گفتارش تأکید می‌کنند، بیان کننده فهم اصل سخن و ارزیابی آن بدون توجه به گوینده است. در مقابل این احادیث، روایات دیگری وجود دارد که به توجه به گوینده و شناخت دقیق او دلالت می‌کند؛ به این معنا که هر سخنی را از هر کسی نپذیریم. نویسنده در این مقاله میکوشد به بررسی این دو دسته احادیث پرداخته و آن را در سه حوزه مختلف، تقسیم و تحلیل و استنتاج کند. نتیجه این بررسی آن است که هر گروه از این احادیث بر بعد خاصی تأکید دارند که از مجموع آنها میتوان به سه بعد اشاره کرد: ۱٫ بعد معرفتشناختی ۲٫ بعد روانشناختی ۳٫ بعد رفتارشناختی.
واژه‌های کلیدی: گفتار، گوینده، سخنسنجی، منزلت گوینده سخن، اخلاق سخن
اسلامی سید حسن. جایگاه گوینده در اعتبار گفتار از دیدگاه احادیث. حدیث پژوهی. ۱۳۸۸; ۰ (۱) :۱۶۷-۱۷۹

URL: http://s-hadith.kashanu.ac.ir/article-۱-۸۸-fa.html

Top