نگاهی نو به فضیلت های اخلاقی در کتاب کافی

چکیده :

«فضیلتهای اخلاقی» از اصطلاحات ریشه دار در فلسفۀ یونان و به معنای کمالاتی وجودی است که درجۀ انسانیت آدمی را تعیین و مبنایی برای ارزشگذاری رفتارهای او ایجاد میکند.
در این پژوهش تلاش شده است، فضیلت های اصلی اخلاقی از نگاه پیشوایان اسلام شناسایی و معرفی شود. بدین منظور، پس از ریشهیابی این اصطلاح و نقد پیروی دانشمندان مسلمان از مبانیِ یونانی آن، با تحلیل احادیث کتاب کافی مشخص شد فضیلتهای اصلیِ اخلاقی به ترتیب عبارتند از: اسالم، ایمان، تقوا و یقین.

کلیدواژگان : اخلاق، فلسفۀ اخلاق، اخلاق اسلامی، اخلاق ایمانی، اخلاق یونانی، فضایل اخلاقی، کتاب کافی.
نویسنده : سید حمید حسینی
http://shared.hadith.net/AttachmentReader.aspx?k=1{@sp@}r50987a3619.pdf

Top