مدل «احسان – سپاس» و مکانیزم تأثیر آن بر روابط اجتماعی

نویسنده : عباس پسندیده

چکیده :

احسان و سپاس از امور مورد تأکید دین بوده و اثر غیر قابل انکاری بر بهبود روابط اجتماعی دارد
نظریۀ محبت در اسلام بر پایۀ محبت احسان است و لذا احسان از طریق جلب محبت موجب بهبود روابط می شود همچنین سپاسگزاری از سویی دربارۀ دوستان موجب افزایش رضامندی و وفاداری و دربارۀ دشمنان موجب اصلاح روابط میشود؛ و از سوی دیگر موجب تقویت ارتباط با خدا شده و در عین حال از همان مسیر به بهبود روابط اجتماعی نیز کمک میکند.

کلیدواژگان : احسان، سپاس، روابط اجتماعی
http://shared.hadith.net/AttachmentReader.aspx?k=1{@sp@}r51084a3661.pdf

Top