مفهوم شبد در گورو گْرَﻧﺘﻬ صاحب و وحی یا کلام الله در قرآن کریم

مفهوم شبد در گورو گْرَﻧﺘﻬ صاحب و وحی یا کلام الله در قرآن کریم

چکیده

وحی الهی، یکی از منابع مهم ادیان و آیین های مختلف جهان می باشد. آئین ﺳﻴﻜْﻬ  نیز بر این موضوع تأکید داشته و با مفهوم شبد از وحی سخن گفته است. با وجود این مطالب، وحی در قرآن کریم و شبد در گرو گرنته صاحب، شباهت و تفاوت هایی دارند. شبد به هیچ وجه در وزان وحی الهی در اسلام نبوده و اساساً با رسالت پیامبر اسلام صلی الله علیه السلام قابل مقایسه نیست. ساده ترین موضوع در وحی متجلی در قرآن ناتوانی دیگران در آوردن مثل آن است و البته وعده حفظ و نگه داری قرآن کریم توسط خداوند نیز تفاوتی اساسی در این میان است.

کلیدواژه ها: شبد، بانی، وحی، قرآن کریم، گورو، نبی، الهام، گورو گْرَﻧﺘﻬ  صاحب.

http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/254

معرفت ادیان ،سال هفتم، شماره اول، پیاپی ۲۵، زمستان ۱۳۹۴

پروانه تقی خانی / کارشناس ارشد ادیان غیرابراهیمی دانشگاه ادیان مذاهب                          lilipot_1990@yahoo.com

سیدمحمد روحانی / دکتری فقه و معارف گرایش کلام اسلامی جامعه المصطفی         mohammadrohani59@yahoo.com

دریافت: ۱۶/۶/۱۳۹۴ ـ پذیرش: ۱۱/۱۲/۱۳۹۴

نکات ویژه و دیدگاه های خود درباره این مقاله را از بخش نظرات برای ما ارسال کنید تا به نام خودتان در این قسمت درج گردد.

مشخصات کتاب شناختی مقاله:
رفرنس:

:APAChicago:Harvard:Vancouver:
ارتباط با شبکه بین المللی مطالعات ادیان:
islamicdialogs@gmail.com

مطالب مرتبط

Top