ذوالقرنین در قرآن کریم و عهد عتیق

مصاحبه شونده: جعفری، یعقوب؛ محمد، دشتی؛

بهار ۱۳۸۵ – شماره ۹(۲۸ صفحه – از ۵ تا ۳۲)http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/downloadpdf/269453?userAccept=False

نکات ویژه و دیدگاه های خود درباره این مقاله را از بخش نظرات برای ما ارسال کنید تا به نام خودتان در این قسمت درج گردد.

مشخصات کتاب شناختی مقاله:
رفرنس:

:APAChicago:Harvard:Vancouver:
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/269453/
ارتباط با شبکه بین المللی مطالعات ادیان:
islamicdialogs@gmail.com

مطالب مرتبط

Top