۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ..."/>

فهرست اسماء مؤلفی الشیعه

 
چکیده:   (۸۵۸ مشاهده)
این مقاله به بررسی تحلیلی کتاب احمد بن علی بن عباس نجاشی، از رجالیان معروف شیعه پرداخته و با توجه به قرائنی اثبات می‌کند که فهرست اسماء مؤلفی الشیعه، نه در زمان حیات مؤلف آن؛ که سال‌ها پس از فوت او از طریق فرزندش، علی بن احمد بن عباس نجاشی با اجازه به یکی از شاگردانِ معمرِ ابن‌ نجاشیِ پدر، ، به جامعه علمی آن زمان تقدیم شده است. از جمله دلایلی که به روش مقایسه‌ای و تحلیلی، نشان می‌دهد ابن‌ِ نجاشیِ پسر، پس از وفات پدر در حد توان علمی خود، مسوده‌های پدر را تنظیم و تدوین کرده، عبارت است از: جملۀ دعایی «أطال الله بقاه و أدام علوّه و نعماه» در سه قسمت از نسخۀ اصلی کتاب، موارد الحاق و اصلاح در برخی از ترجمه‌ها، آوردن ترجمه‌های متعدد از یک فرد، به ‌صورت با فاصله یا بی‌فاصله، به‌گونه‌ای که دو یا سه نفر به‌نظر می‌آیند، درحالی که این‌طور نیست.

مقالات زیر را هم بخوانید

Top