۰۴ مهر ۱۳۹۶ ..."/>

عقلانیت و علم معیار تمایز معنویت در اسلام از معنویت در سایر مکاتب

نویسنده
محمدرسول آهنگران*
دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران پردیس فارابی
چکیده
چکیده
در مکاتب بشری و ادیان تحریف‌شده تصور این است که آنچه نیاز بشری را تشکیل می‌دهد، اصل داشتن اعتقاد به است. از این منظر، اصل چنین نیازی را نمی‌توان مورد انکار قرار داد و بر این اساس، صاحب‌نظران به‌ویژه روانشناسان، بر ضرورت پذیرش به عنوان عاملی تسکین‌بخش و آرامش زا تأکید نموده‌اند لیک این که مورد باور حتما درست است یا خیر ؟ حتما بر پایۀ عقلانی صحیح استوار است یا خیر،اهمیتی ندارد .
در اسلام ضمن تأکید فراوان براصل این نیاز، تصریح‌شده که و باور به می‌بایست بر پایۀ علمی و معقول شکل بگیرد و اصلا ارزشگذاری رفتار انسان­ها بر معیار و عقل است و همین‌طور و باور تنها در صورتی نجات‌بخش و باعث سعادت و در عین حال موجب آرامش خواهد بود که شالودۀ آن را اصول مسلم عقلی و علمی تشکیل دهد.
این مقاله درصدد است تا ضمن تعیین مرز دقیق میان بر پایۀ و عقل از یک‌سو و بر پایۀ احساسات واهی از سوی دیگر به تبیین مبتنی بر عقل و در اسلام بپردازد و نیز فلسفۀ این بناگذاری را بیان نماید
http://elmodin.ihcs.ac.ir/article_2163_d84a32c089585a8d20b5ea7e37599cf3.pdf

 

مقالات زیر را هم بخوانید

مطالب مرتبط

Top