وایوپرستی بر مبنای رام یشت

نویسنده: باقری،معصومه؛ رستگاری نژاد،سحر؛

پاییز ۱۳۹۲، سال پانزدهم- شماره ۵۹(۲۲ صفحه – از ۵۷ تا ۷۸)

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1033546/%d9%88%d8%a7%db%8c%d9%88%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%85-%db%8c%d8%b4%d8%aa

نکات ویژه و دیدگاه های خود درباره این مقاله را از بخش نظرات برای ما ارسال کنید تا به نام خودتان در این قسمت درج گردد.

مشخصات کتاب شناختی مقاله:
رفرنس:

:APAChicago:Harvard:Vancouver:
هفت آسمان http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1033546
ارتباط با شبکه بین المللی مطالعات ادیان:
islamicdialogs@gmail.com

مطالب مرتبط

Top