روش نقد و بررسی عنوان کتب و ابواب حدیثی از نگاه علامه محمد تقی شوشتری

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده:   (۴۶۸۷ مشاهده)
از مهم‌ترین بایسته‌های پژوهش در علوم حدیث، ارائه روش‌هایی برای بررسی و پژوهش در میراث حدیثی است. نقد و بررسی عنوان کتاب‌ها و ابواب حدیثی، یکی از این روش‌هاست. این نوشتار به معرفی و بررسی میزان کارآمدی این روش در علوم حدیث می‌پردازد، و به منظور رسیدن به این هدف، کارآمدی آن را در دو حوزه نقد بیرونی(انتساب و تصحیح متن) و نقد درونی(فهم و ارزیابی متن) نشان داده است. پس از اثبات کارآمدی این روش، به چگونگی تعیین عنوان متونی که در تعیین عنوان آن‌ها اشتباهی رخ داده، پرداخته شده و در همین راستا، دو روش درون‌متنی و برون‌متنی در تعیین عنوان ارائه شده است. در معرفی و تبیین جوانب مختلف این روش، از آثار محمدتقی شوشتری‌ـ حدیث‌پژوه معاصرـ استفاده شده است.
واژه‌های کلیدی: علوم حدیث، روش، نقد عنوان، نقد بیرونی، نقد درونی، محمدتقی شوشتری(تستری).
رضایی کرمانی محمدعلی، زارع زردینی احمد. روش نقد و بررسی عنوان کتب و ابواب حدیثی از نگاه علامه محمد تقی شوشتری. حدیث پژوهی. ۱۳۸۹; ۰ (۴) :۱۱۳-۱۴۰

URL: http://s-hadith.kashanu.ac.ir/article-۱-۶۵-fa.html

Top