مشیخۀ ابان بن تغلب در طبقۀ صحابه و تابعین

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
چکیده:   (۳۱۵۷ مشاهده)
از عالمان برجستۀ متقدم شیعی در عرصۀ قرائات، فقه، ادبیات و حدیث، ابان بن تغلب است. گزارش های رجالی دربارۀ وی اندک به نظر می‌رسد. از دیگر سو، در مطالعۀ تاریخ علوم اسلامی در دو سدۀ نخست هجری، بازشناسی شخصیت های کلیدی همچون وی، و رفع ابهام دربارۀ اندیشه و حیات ایشان، اقدامی بنیادین محسوب می‌شود. یک روش برای شناخت بهتر این قبیل شخصیت ها، توجه به إسناد روایات ایشان، و استخراج داده‌های تاریخی مندرج در آن‌هاست. این مطالعه می‌کوشد با تحلیل إسناد ابان به طبقۀ صحابه و تابعین بپردازد، و با شناسایی و دسته‌بندی استادان وی در این دو نسل، شواهدی از حیات و اندیشۀ ابان را بازکاود، از تحصیلات وی پرده بردارد، و وابستگی های مکتبی او را بازشناسد.
واژه‌های کلیدی: تحلیل اسانید، تاریخ فقه در سدۀ دوم هجری، تاریخ حدیث، بوم‌گرایی در حدیث، اصحاب ائمه
خانی(فرهنگ مهروش حامد. مشیخۀ ابان بن تغلب در طبقۀ صحابه و تابعین. حدیث پژوهی. ۱۳۹۰; ۰ (۵) :۱۸۵-۲۴۶

URL: http://s-hadith.kashanu.ac.ir/article-۱-۵۵-fa.html

Top