شبه‌جنبش‌های معنوی (۲۵ص)

چکیده

معنویت‌های نوظهور پیش از این به عنوان فرقه شناخته می‌شد و در سال‌های اخیر با عنوان جنبش مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما جنبش نماینده جامعه مدنی و نیرویی در برابر حاکمیت است. آنچه در جامعه به شکل یک جنبش در می‌آید، اما فشاری بر حکومت ندارد و افکار و خواسته‌های عمومی یا بخش واقعی از مردم را نمایندگی نمی‌کند، نمی‌تواند یک جنبش واقعی باشد. جنبش‌هایی را که با حمایت‌های سرمایه‌ای سازمانی و رسانه‌ای سرمایه‌داران و قدرتمندان جهانی فعال می‌شوند و چهره‌ای جهانی پیدا می‌کنند، بهتر است شبه‌جنبش نامیده شوند. شبه‌جنبش‌ها مکمل دیکتاتوری نقاب‌دار هستند و با مشارکت آنها نوعی دموکراسی نمایشی را عرضه می‌کنند. ماهیت حقیقی شبه‌جنبش‌ها با بررسی شاخص‌های وضعیت پسامدرن بهتر درک خواهد شد.

حمیدرضا مظاهری سیف

واژگان کلیدی: جنبش، جنبش‌های نوین اجتماعی، شبه‌جنبش، دیکتاتوری نقاب‌دار، دموکراسی نمایشی.

 

نکات ویژه و دیدگاه های خود درباره این مقاله را از بخش نظرات برای ما ارسال کنید تا به نام خودتان در این قسمت درج گردد.

مشخصات کتاب شناختی مقاله:
رفرنس:

:APAChicago:Harvard:Vancouver:
ارتباط با شبکه بین المللی مطالعات ادیان:
islamicdialogs@gmail.com

Top