۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ..."/>

بررسی جایگاه بیوتات روایی در رجال بحرالعلوم

دانشیار دانشگاه مازندران
چکیده:   (۲۹۷۸ مشاهده)
بحث دربارۀ ‌خاندان‌های رجالی و روایی از نکات مهم در حوزۀ علم است؛ بیوتاتی که همواره در نشر و انتقال احادیث و مبانی دینی بیشترین تأثیر را داشتند. به همین سبب، در طول تاریخ علم برخی از محققان آن چون نجاشی، بخشی از فعالیت خود را به بررسی آنان اختصاص دادند. در میان این دانشمندان رجالی، سید با بررسی مهم‌ترین این ‌خاندان‌ها در قسمتی از کتاب رجالی‌اش، به گونه‌ای به اهمیت بحث اشاره کرده و سعی در ایجاد نسبت این با علم دارد. با توجه به اهمیت بحث و ‌خاندان‌های رجالی، نگارندگان این مقاله ضمن ارائۀ تعریف لغوی از بیت و روش و ‌خاندان‌ها، روش سید در ‌نویسی را بررسی کرده و با مطالعۀ ‌خاندان‌های روایی موجود در الرجال آن بزرگوار، سعی در روشن شدن نسبت و ارتباط این با علم دارد. به عبارت دیگر، به دنبال این است تا مشخص شود علامه در این بخش از کار رجالی‌اش، چه تعداد ارتباط رجالی را شکل داده است.

مقالات زیر را هم بخوانید

Top