۱۴ شهریور ۱۳۹۶ ..."/>

بررسی تلاش های علمی و عملی علامه شعرانی در تبیین حدیث

دانشیار دانشگاه الزهرا
چکیده:   (۳۳۱۵ مشاهده)
از جمله‌ محدثانی است که به سبب وسعت اطلاعات خود در علوم معقول و منقول، به شرح و فهم بسیاری از روایات موجود در‌ کتب حدیثی پرداخته و پرده ابهام از چهره آن‌ها برگرفته است. وی به منظور فهم درست روایات معصومان به دو فرآیند ، فهم متن حدیث و مقصود اصلی آن، در ذیل تعلیقات خود برکتب حدیثی، به‌ویژه توجه داشته است. علامه به جهت آگاهی از متن صحیح حدیث به مقابله و تصحیح نسخه های متعدد کتب حدیثی پرداخته، و در این باره، از پدیده نقل به معنا در نسخه های گوناگون غافل نمانده است. علامه به منظور فهم دقیق متن حدیث با شرح واژگان به کار رفته در حدیث و همچنین نحوه ترکیب آن‌ها با یکدیگر، به فهم اولیه حدیث کمک کرده است، و علاوه بر آن، با تأمل در مفاد احادیث به بیان معانی اخبار، قواعد ادبی و بلاغی روایات پرداخته و نکات ارزشمندی در جهت فهم مقصود حدیث بیان داشته، و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از برداشت‌های نادرست از احادیث به کار گرفته و در مواردی به بیان احتمال های مختلف خبر پرداخته است. علامه در فهم روایات، آن دسته علومی را به کار گرفته است که به لحاظ عقلی به قطعیت رسیده و یا در متون دینی مورد تأیید قرار گرفته است.
واژه‌های کلیدی: علامه شعرانی، فهم حدیث، تصحیح حدیث، فهم علمی حدیث، کتاب وافی.
Fattāhizādeh F, Kāzem Toori S. An Investigation of Religious and Practical Attempts of Allāmeh Sha’rāni in Explanation of Hadith.. hadith studies. 2013; 0 (9) :27-50
URL: http://s-hadith.kashanu.ac.ir/article-1-148-fa.html
Share

مقالات زیر را هم بخوانید

مطالب مرتبط

Top