۱۴ شهریور ۱۳۹۶ ..."/>

بازیابی منابع تفسیر قمی

استادیار دانشگاه قم
چکیده:   (۴۰۱۱ مشاهده)
یکی از مهم ترین ویژگی های میراث شیعه، مکتوب بودن آن است. احادیث ولوی و نبوی از زمان صدور از رهگذر کتاب ها و اصول شیعیان به نسل های پسین منتقل می شد، تا اینکه از سوی نویسندگان جوامع حدیثی، به‌ویژه صاحبان کتب اربعه، تدوین و تبویبی منقّح یافت و از آن زمان، و مصادرِ کهن اندک اندک به دست فراموشی سپرده شد. امروزه نیز از راه های گونه گون، به‌ویژه استفاده از فهارس نجاشی و طوسی و… می توان این مصادر کهن را بازسازی کرد. پژوهش پیش رو با استفاده از این راهکار، را بازسازی کرده است. این تفسیر یکی از مهم ترین تفسیر مأثور شیعه است، با وجود این، در انتساب تفسیر موجود به علی بن ابراهیم، چند و چون هایی وجود دارد. در این مقال کوشیده ایم با استفاده از نتایج بازسازی ، مناطق دریافت آن ها، اعتبار برخی مآخذ کتاب و نویسندگان آن ها از دیدگاه رجالیان متقدم و خط مشی فکری نویسنده تا حدودی روشن گردد و قراینی دقیق تر برای بررسی انتساب تفسیر موجود و شناخت نویسندۀ اصلی آن به دست داده شود.
واژه‌های کلیدی: تفسیر قمی، منابع، فهارس شیعی.
Rahmān Setāyesh M K, Shahidi R. Restoring Resources of the Tafsir Al-Qomi. hadith studies. 2013; 0 (9) :107-146
URL: http://s-hadith.kashanu.ac.ir/article-1-157-fa.html
Share

مقالات زیر را هم بخوانید

مطالب مرتبط

Top