برهان های اثبات وجود خدا در مناظره های امام رضا(ع) در مرو

چکیده :

اعتقاد به وجود خداوند، عمومی ترین سؤال ذهن بشر و اساسی ترین رکن اعتقاد دینی است. در منابع اسلامی، دلایل متعددی برای وجود خداوند ارائه شده است و فلسفه نیز برهان های مختلفی در این زمینه مطرح کرده اند. امام رضا (ع) در مناظره های مختلف خود با عمران صابی، جاثلیق، سلیمان مروزی و مرد زندیق در مرو، دلایلی برای وجود خداوند برشمردند. این مقاله با تحلیل فرمایش های امام(ع) در آن مناظره ها، به دنبال اشاره های احتمالی ایشان به برهان های اثبات وجود خداوند است. براساس نتایج بررسی حاضر، برهان های حدوث، حرکت، نظم، امکان و وجوب و صدیقین از برهان های مورد اشاره امام(ع) بودند. حتی بعضی از عبارتهای مورد استفاده ایشان طوری بیان شده اند که به اعتبار گوناگون، ناظر بر برهان های مختلف است.

کلیدواژگان : امام رضا(ع)، برهان، حدوث، حرکت، نظم، امکان و وجوب، صدیقین، مناظره ها

اعتقاد به وجود خداوند، عمومی ترین سؤال ذهن بشر و اساسی ترین رکن اعتقاد دینی است. در منابع اسلامی، دلایل متعددی برای وجود خداوند ارائه شده است و فلسفه نیز برهان های مختلفی در این زمینه مطرح کرده اند.

امام رضا (ع) در مناظره های مختلف خود با عمران صابی، جاثلیق، سلیمان مروزی و مرد زندیق در مرو، دلایلی برای وجود خداوند برشمردند. این مقاله با تحلیل فرمایش های امام(ع) در آن مناظره ها، به دنبال اشاره های احتمالی ایشان به برهان های اثبات وجود خداوند است.

براساس نتایج بررسی حاضر، برهان های حدوث، حرکت، نظم، امکان و وجوب و صدیقین از برهان های مورد اشاره امام(ع) بودند. حتی بعضی از عبارتهای مورد استفاده ایشان طوری بیان شده اند که به اعتبار گوناگون، ناظر بر برهان های مختلف است. 

نویسنده : مرتضی حسینی شاهرودی
معصومه رودی

http://shared.hadith.net/AttachmentReader.aspx?k=1{@sp@}r51627a3795.pdf

نکات ویژه و دیدگاه های خود درباره این مقاله را از بخش نظرات برای ما ارسال کنید تا به نام خودتان در این قسمت درج گردد.

مشخصات کتاب شناختی مقاله:
رفرنس:

:APAChicago:Harvard:Vancouver:
ارتباط با شبکه بین المللی مطالعات ادیان:
islamicdialogs@gmail.com

مطالب مرتبط

Top