امام رضا(ع) و مواجهه با برداشتهای ناصواب اهل حدیث از صفات خبریه

چکیده :

یکی از فرقه های مهم کلامی در عصر امام رضا(ع) «اهل حدیث» بود. آنان بر ظاهر آیات و روایات جمود داشتند و بر این اساس در مسئله صفات خبریه خداوند یا تصویری جسمانی از خداوند ارائه میکردند یا با اثبات این صفات و بدون تبیین آنها، سکوت اختیار میکردند. امام رض(ع)در مواجهه با چنین رویکردی به تبیین عقیده صواب در صفات خبریه پرداختند و آیات و روایات نبوی(ص) را در این باب به شکلی صحیح تفسیر کردند، بنابراین، این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال است که روشهای امام رضا(ع) در مواجهه با برداشتهای ناصواب اهل حدیث از صفات خبریه چگونه است؟ بررسی مجموع روایات امام رضا(ع) در این مسئله حکایت از آن دارد که ایشان در تفسیر آیات از دو روش تفسیر قرآن به قرآن)با ارجاع متشابهات به محکمات آیات( و تفسیر عقلی آیات، به تبیین صحیح و غیر جسمانی آیات مربوط به صفات خبریه خداوند همت گماشتند و در مواجهه با روایات اهل حدیث در صفات خبریه، برخی از آنها را مجعول یا محَّ رف دانستند و برخی دیگر را به شکلی صحیح تبیین کردند.

کلیدواژگان : امام رضا(ع)، اهل حدیث، صفات خبریه، قرآن، روایات

یکی از فرقه های مهم کالمی در عصر امام رضا(ع) «اهل حدیث» بود. آنان بر ظاهر آیات و روایات جمود داشتند و بر این اساس در مسئله صفات خبریه خداوند یا تصویری جسمانی از خداوند ارائه میکردند یا با اثبات این صفات و بدون تبیین آنها، سکوت اختیار میکردند.

نویسنده : رسول محمد جعفری

http://shared.hadith.net/AttachmentReader.aspx?k=1{@sp@}r54549a5034.pdf

نکات ویژه و دیدگاه های خود درباره این مقاله را از بخش نظرات برای ما ارسال کنید تا به نام خودتان در این قسمت درج گردد.

مشخصات کتاب شناختی مقاله:
رفرنس:

:APAChicago:Harvard:Vancouver:
http://www.hadith.net/post/54549
ارتباط با شبکه بین المللی مطالعات ادیان:
islamicdialogs@gmail.com

مطالب مرتبط

Top