۱۴ شهریور ۱۳۹۶ ..."/>

ابن ولید و مستثنیات وی

پژوهشگر پژوهشکده کلام اهل بیت، دانشجوی دکتری کلام امامیه دانشگاه قرآن و حدیث
چکیده:   (۳۵۲۲ مشاهده)
شخصیت علمی و تأثیر او بر اندیشمندان پس از خود، نمایانگر جایگاه اوست و نیاز به بازنگری و کاوش بیشتر در دیدگاه‌های او را نشان می‌دهد. پژوهش حاضر پس از معرفی شخصیت و آثار محمد بن حسن بن ولید و گزارشی از دیدگاه‌های او در عرصه‌های مختلف، با روش کتابخانه‌ای و رویکرد توصیفی، تحلیلی؛ متمرکز در بررسی دیدگاه برجسته وی در مسئله به‌ویژه نسبت به کتاب محمد بن احمد بن یحیی شده است و به این نتیجه رسیده که استثنای از برخی از رجال در جهت هشدار به لزوم احتیاط و نیازمندی دقت بیشتر در برخورد با روایت آن‌هاست.
واژه‌های کلیدی: ابن ولید، استثنا، توثیق، نوادر الحکمه، احتیاط و هشدار.
Shāker M T, Hosseini A. Ibn al-Walid and his Exceptions. hadith studies. 2013; 0 (9) :51-78
URL: http://s-hadith.kashanu.ac.ir/article-1-151-fa.html
Share

مقالات زیر را هم بخوانید

Top