۱۴ شهریور ۱۳۹۶ ..."/>

آفریدگان یا پرورش یافتگان؟بررسی تحلیلی روایت «نحن صنایع الله و الخلق بعد صنایعنا»

دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده:   (۴۶۸۷ مشاهده)
از جمله روایات امامیه که نیازمند به بررسی است، توقیعی منسوب به حضرت حجت است. ضمن این روایت، عبارت «نحن صنایع الله و الخلق بعد صنایعنا» که عبارتی ثقیل و موهم است، جلب نظر می کند. پژوهش حاضر در مسیر دست‌یابی به فهم شایسته از آن، در آغاز به بررسی سندی روایت دست یازیده و در مرحله بعد، با مراجعه به لغت و ادب عربی، معانی محتمل این عبارت را بررسی کرده است و با توجه به واژه کلیدی آن، یعنی لفظ «صنایع»ـ که در لغت به معانی «، و » و به طور التزامی به معنای «» است ـ ارتباط معنای آن واژه را با اهل بیت، پیش رو نهاده است. آن گاه با بهره گیری از قواعد فهم حدیث، مقدار اعتبار این معانی را در ترازوی نقد قرار داده و در نهایت با ابطال معنای نخست از معانی پیش‌گفته، که موهم و است، سه معنای معتبر از روایت را شناسانده، و در پایان، با ملاحظه سیاق و قراین متنی، آخرین معنا از معانی یاد شده را بر دیگر معانی رجحان داده است.
واژه‌های کلیدی: حدیث شناسی، صنع، غلو، تفویض، آفرینش، احسان، برگزیدن، پرورش دادن.
Tabātabāei S K, Arab M. An investigation of Hadith . hadith studies. 2013; 0 (9) :219-248
URL: http://s-hadith.kashanu.ac.ir/article-1-149-fa.html
Share

مقالات زیر را هم بخوانید

مطالب مرتبط

Top